Personuppgiftspolicy


Hem      Om oss      Personuppgiftspolicy


Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Språkservice Sverige AB, org.nr 556629-1513, (”Bolaget” ”vi” eller ”oss”), behandlar dina personuppgifter. Vi kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter. 

1    VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
Bolaget är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2    VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?
Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:
•    besökare, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats, innefattande den privatperson som ställer frågor till Språkservice via formulär på webbplatsen
•    kunder, leverantörer och andra samarbetspartners, dvs. den privatperson eller den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/leverantörer/samarbetspartners som t.ex. levererar tjänster och produkter eller köper/ställer frågor om våra tjänster 
•    översättare/tolk, dvs. den privatperson som på uppdrag av oss utför tolk- eller översättningstjänster för våra kunder eller den privatperson är företrädare för våra befintliga och framtida tolk- eller översättningsbolag 

3    VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG? 
3.1    För dig som är besökare
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:
•    namn och titel
•    kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer
•    IP-nummer och information om din användning av Språkservice webbplats

3.2    För dig som är kund, samarbetspartner eller leverantör
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör:
•    namn och titel
•    personnummer
•    IP-nummer och information om din användning av Språkservice webbplats
•    inloggningsuppgifter
•    kundnummer
•    kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer
•    betalningsuppgifter

3.3    För dig som är översättare eller tolk
Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som översättare eller tolk:
•    namn, titel, kön, personnummer
•    foto
•    IP-nummer och information om din användning av Språkservice webbplats
•    kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer
•    information om utbildning och kvalifikationer
•    tidigare arbetserfarenhet
•    bank- och kontouppgifter

4    VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
4.1    För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner, leverantör, översättare eller tolk inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, samarbetspartner, leverantör eller tolk/översättningsbolag till oss är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen du företräder.

4.2    Vi inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post m.m.  Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3    Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Språkservice har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Bolagets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

4.4    Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda översättnings- eller tolkuppdrag, exempelvis översättning av känsliga personuppgifter, m.m. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges och utformas individuellt för varje uppdrag.

5    HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 
5.1    Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2    Vi sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner, leverantör, tolk eller översättare så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Språkservice, som ej härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.

5.3    Vi sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 24 månader  efter att du senast var inne på vår webbplats. Invänder du mot behandlingen raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt. 

6    VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Språkservice berättigat intressen. Bolaget förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Bolaget gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Bolagets personuppgiftsbiträde.

7    BOLAGET SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
Bolaget är i många fall personuppgiftsbiträde, med undantag för personuppgifter som anges ovan, till sina kunder och ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med kunderna avseende de personuppgifter som ska översättas eller tolkas. Kunderna är i dessa fall oftast att ses som personuppgiftsansvariga och som bestämmer exempelvis ändamål och syfte med behandlingen. Tolkar/översättare blir i sin tur underbiträde till Bolaget och ett underpersonuppgiftsbiträdesavtal ska därmed ingås mellan Bolaget och tolkar/översättare.

8    VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Bolaget kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Bolaget kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

9    PROFILERING
Bolaget kan behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp m.m. för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning kan vi alltjämt fortsätta behandla dina personuppgifter.

10    COOKIES
När du besöker vår webbplats använder vi cookies. Mer information om vår behandling av cookies »


11    VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?
11.1    Rätt till tillgång
Du har rätt att vända dig till Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Bolaget kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift. 

11.2    Rätt till rättelse och begränsning 
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Bolaget behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

11.3    Rätt till radering
Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

11.4    Rätt att invända 
Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

11.5    Rätt till dataportabilitet
Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bolaget som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal. 

11.6    Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523
104 22 Stockholm
E-post: sakint@sakint.se

12    ÄNDRINGAR AV POLICYN
Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolaget informera om detta på lämpligt sätt. 

13    KONTAKTA BOLAGET
13.1    Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Bolagets kontaktperson avseende personuppgiftshantering:
Kontaktuppgifter
Namn: Språkservice Sverige AB
Adress: Box 17007, 200 10 Malmö
Telefonnummer: 0770-457 458 
E-post: info@sprakservice.se