exclamtion-icon

Vi kan inte garantera att alla delar av webbplatsen fungerar bra i Internet Explorer.

Vi råder dig att byta till en

Integritetspolicy

 

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Språkservice Sverige AB, org.nr 556629–1513, med adress Box 17007, 200 10 Malmö (”Bolaget” ”vi” eller ”oss”), behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2. Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 • Besökare- webbplats eller kontor, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats, innefattande den privatperson som ställer frågor till Bolaget via formulär på webbplatsen eller besöker vårt kontor för ett planerat besök eller liknande.

 • Kund, beställare och annan vid utförande av tolk- eller översättningstjänst dvs. den privatperson eller den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/beställare eller andra vars personuppgifter behandlas vid utförande av våra tjänster, t.ex. den som beställer tolkningsuppdrag för kunds räkning, den för vilken tolkning beställs eller den som i övrigt kontaktar oss angående våra tjänster.
 • Leverantörer och andra samarbetspartners, dvs. den privatperson eller den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida leverantörer/samarbetspartners som t.ex. levererar tjänster och produkter eller ingår samarbete med oss.
 • Intresseanmälan som översättare/tolk, dvs. den person som själv anmäler intresse för anställning eller uppdragstagare/frilanstolk.

3. Hur får vi tillgång till personuppgifter?

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi samlar in från dig vid ingående av avtal, vid beställning och utförandet av någon av våra tjänster, om du kontaktar oss via någon av våra kanaler eller skickar intresseanmälan såsom tolk eller översättare
 • Från våra kunder vid beställning och utförandet av någon av våra tjänster.
 • Privata- eller offentliga personregister eller kreditupplysning.

 • Genom cookies som används på språkservice.se samt webbtolk.sprakservice.se (Språkservice online).

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är besökare på webbplats

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

 • Namn och titel,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer, samt
 • IP-nummer och information om din användning av Bolagets webbplats.
 
4.2 För dig som är besökare till vårt kontor

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare:

 • Namn och titel,
 • E-postadress, telefonnummer.
 
4.3 För dig som är leverantör eller samarbetspartner

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som samarbetspartner eller leverantör:

 • Namn och titel,
 • Personnummer (om enskild firma),
 • IP-nummer och information om din användning av Bolagets webbplats,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer, samt
 • Betalningsuppgifter.
 • Kreditupplysning

 

4.4 För dig som är kund, beställare och annan vid utförande av tolk- eller översättningstjänst

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som kund, beställare eller annan vid utförande av tolk- eller översättningstjänst.

 • Namn,
 • Titel,
 • IP-nummer och information om din användning av Bolagets webbplats,
 • Personnummer (om kund är enskild firma),
 • Inloggningsuppgifter,
 • Kundnummer,
 • Bokningsnummer för uppdraget,
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer, samt
 • Betalningsuppgifter.
 • Namn, födelsedatum (den för vilken tolkning utförs),
 • Språk,
 • Eventuell övrig information, exempelvis målnummer/beslutsnummer eller dokument från kund/beställare.
 
4.5 För dig som anmäler intresse som översättare eller tolk

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som översättare eller tolk:

 • Namn
 • Kön
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer,
 • Information om språkkunskaper, utbildning och kvalifikationer (CV samt intyg).

5. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

5.1

För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, kundservice, samarbetspartner, leverantör inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig och den som tolkning utförs eller personuppgifter i dokument m.m. som ska översättas. För våra kunder (varje enskild beställare som är knutet till respektive kundnummer) läggs konto upp på vår plattform Språkservice online, via vilken de kan boka och avboka uppdrag, registrera avvikelser samt ändra lösenord.  Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, samarbetspartner eller leverantör till oss eller den för vilken tolkning utförs, är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen du företräder.

 

5.2

Vi inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, statistik och analys, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, notiser i vår bokningsapplikation (kund- och tolkapplikation), kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post m.m. Den lagliga grunden är att behandlingen är 5 nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Vissa marknadsföringsåtgärder kan även vara baserade på ditt samtycke.

 

5.3

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Bolaget har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Bolagets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

 

5.4

Vid ingående av kundavtal kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling i särskilda översättnings- eller tolkuppdrag, exempelvis översättning av känsliga personuppgifter, m.m. Separat information om personuppgiftsbehandlingen vid särskilda projekt kommer att ges och utformas individuellt för varje uppdrag.

 

5.5

Vid på gjord intresseanmälan att erhålla anställning eller bli uppdragstagare såsom översättare eller tolk till oss är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter samtycke. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för insamling av intresseanmälan, lagring av intresseanmälan, genomgång och urval, bedömning av kvalifikationer, kontakt med dig med anledning av din intresseanmälan och kallelse till intervju samt radering intresseanmälan. Om du inte lämnar dina personuppgifter eller återkallar ditt samtycke är det inte säkert att vi har möjlighet att ta ställning till din intresseanmälan eller att kontakta dig för framtid uppdrag.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

6.1

Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

 

6.2

Vi sparar uppgifter om dig som kund, beställare, samarbetspartner, leverantör, så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter 6 denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget, som ej härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.

 

6.3

Vi sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 26 månader efter att du senast var inne på vår webbplats. Invänder du mot behandlingen raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt. Återkallar du ditt samtycke upphör behandlingen från tidpunkten för din återkallelse. För mer information om lagringstider vid personuppgiftsbehandling via cookies se även vår Cookiepolicy.

 

6.4

Vi sparar dina uppgifter vid intresseanmälan att erhålla anställning eller bli uppdragstagare såsom tolk så länge som behövs för att kunna ta ställning till din intresseanmälan men inte längre än 90 dagar efter att din anmälan mottagits av oss. Om du anmäler ditt intresse som översättare sparar vi dina uppgifter vid intresseanmälan att erhålla anställning eller bli uppdragstagare såsom översättare fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Vi sparar dock inte dina uppgifter om vårt ändamål med behandlingen upphör. Återkallar du ditt samtycke raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt.

7. Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra än Språkservice. Det kan vara tolk eller översättare som är uppdragstagare eller anställd i koncernbolag, koncernbolag, tjänsteleverantörer, digitala annonseringspartners, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Bolaget berättigat intressen eller avtal med kund. Bolaget förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan mottagaren beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Bolaget gemensamt personuppgiftsansvarigt, Bolagets personuppgiftsbiträde eller att denne anses utföra personuppgiftsbehandling under vårt direkta ansvar och i enlighet med våra instruktioner.

8. Bolaget som personuppgiftsbiträde

Bolaget kan i vissa fall vara personuppgiftsbiträde. När vi är personuppgiftsbiträde behandlar vi personuppgifter istället enligt instruktioner från den personuppgiftsansvarige.

9. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Bolaget kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Bolaget kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

10. Sociala medier

Vi använder Instagram, Facebook, Youtube, Twitter och LinkedIn för att förmedla information och nyheter om vår verksamhet. Om du använder någon av dessa sociala medier hänvisar vi dig till respektive tjänst för att ta del av hur de behandlar personuppgifter. Vi säljer inte dina uppgifter till andra i kommersiella ändamål.

11. Cookies

När du besöker vår webbplats språkservice.se eller webbplatsen webbtolk.sprakservice.se (Språkservice online) använder vi cookies och annan spårningsteknik för inställningar, analysera och föra statistik över besök och användning av webbplatsen samt marknadsföring. Beträffande lagringstid, rättslig grund m.m. se punkterna ovan.

 

Cookies är små textfiler innehållande information som lagras på din dator, telefon eller uppkopplad surfplatta. Cookies regleras i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, men i den mån personuppgifter behandlas blir även dataskyddslagstiftningen tillämplig. Viss information som samlas in via cookies på webbplatsen, exempelvis din IP-adress, är personuppgifter.

 

Våra annonseringspartners, exempelvis Facebook och LinkedIn, samt Google (Google Analytics) använder cookies. De kan användas av dessa för att skapa profil baserad på dina intressen och för att visa dig annonser på andra webbplatser (retargeting).

 

Du kan själv enkelt reglera vilka cookies du vill acceptera och inte genom inställningar i din webbläsare eller genom inställningar i vårt verktyg.

 

Ytterligare information om cookies hittar du i vår Cookiepolicy eller på Postoch telestyrelsens hemsida, www.pts.se.

12. Vad har du som registrerad för rättigheter?

12.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Bolaget kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift.

 

12.2 Rätt till rättelse och begränsning

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Bolaget behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

 

12.3 Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

 

12.4 Rätt att invända och återkalla samtycke

Som registrerad har du rätt att återkalla lämnat samtycke helt eller delvis. Om du återkallar ditt samtycke så raderar vi uppgifterna snarast och senast inom sex månader.

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

 

12.5 Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bolaget som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

 

12.6 Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 14. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för Bolagets personuppgiftsbehandling (www.imy.se).

13. Ändringar av policyn

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolaget informera om detta på lämpligt sätt.

14. Kontakta bolaget

Vid frågor eller klagomål om hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt punkten 11 vänligen kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter nedan.

 

Kontaktuppgifter

E-post: dataskydd@sprakservice.se
Telefonnummer: 0770–457458
Postadress: Språkservice Sverige AB, Box 17007, 200 10 Malmö