Viljeinriktning för hållbarhet


Hem      Om oss      Språkservice viljeinriktning för hållbarhet


Språkservice Sverige AB ska tillhandahålla hållbara, professionella och prisvärda tolk- och översättningstjänster primärt till offentlig men också privat sektor. Vi vill överbrygga språkbarriärer och bidra till en jämlikare värld där människor har förståelse för varandra.

Språkservice uppdrag är att ständigt förbättra sina tolk- och översättningstjänster så att vi kan erbjuda professionella tjänster med hög kvalitet och service, till en rimlig kostnad för våra kunder och med goda villkor för våra medarbetare samt våra frilansande tolkar och översättare. Vi vill i största möjligaste mån ta hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet för att bidra till en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Språkservice vill gärna uppmana sina leverantörer att aktivt arbeta med hållbart företagande. Vårt eget hållbarhetsarbete utgår från FNs Global Compact som bygger på 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. 

Språkservice bjuder in till dialog kring hållbart företagande och vill utveckla samarbeten med leverantörer som stödjer dessa principer. Nedan följer de punkter som vi på Språkservice aktivt arbetar med och som vi uppmanar våra leverantörer att stödja och utveckla i samarbetet med oss.


1. Regelefterlevnad

Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska följa de nationella lagar, förordningar och föreskrifter som gäller i de länder verksamheten bedrivs. Som leverantör till Språkservice ska alla för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar innehas och vara i ordning.


2. Verksamhet med hög integritet och respekt för alla människors lika värde

Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska värna om att mänskliga rättigheter respekteras och skyddas. Om det framkommer att verksamheten på något sätt har, eller riskerar att ha, en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna ska detta åtgärdas.
Som leverantör till Språkservice Sverige AB ska goda arbetsvillkor gälla i alla led, vilket bl.a. innefattar rätten till föreningsfrihet, erkännande av kollektiva förhandlingar, avskaffande av alla former av tvångsarbete och barnarbete samt avskaffande av diskriminering vid anställning och/eller yrkesutövning.

3. Hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet

Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker och minimera verksamhetens miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska främja ett större miljömässigt ansvarstagande samt sträva efter att utveckla och sprida miljövänlig teknik.

4. Sunda affärer och aktivt verka för en positiv utveckling av marknaden

Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning samt bidra till sund konkurrens och ett gott affärsklimat. Korruption, mutor och illojala  konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaden och hindrar för ekonomisk, social och demokratisk utveckling.  

5. Kontinuerlig kvalitetsutveckling

Leverantörer till Språkservice Sverige AB ska alltid ha som mål att hålla hög kvalitet och, där det går, ska alla parter uppfylla Språkservice kvalitetspolicy.