Välkommen till Språkservice
- vi bryter språkbarriärer


Hem      Om oss


Om Språkservice

Vi finns här för att matcha ditt språkbehov med en för uppdraget lämplig tolk eller översättare. Språkservice förmedlar dagligen tusentals förfrågningar till både offentlig och privat sektor.

Med mer än 25 års erfarenhet har Språkservice utvecklat kvalitetssäkrade och effektiva processer samt ett brett nätverk med över 3 500 aktiva tolkar och översättare i mer än 200 språk runt om i hela Sverige. 

För oss är det viktigt att våra kunder har förtroende för oss och vi är därför noggranna med vår kvalitetssäkring. Vi är ISO-certifierade via Intertek och är även företagsmedlemmar hos SFÖ (Sveriges facköversättarförening). År 2018 blev Språkservice även ett topp 25-bolag i branschen från CSA. 

Bli kund »
Begär offert för översättningstjänster »
Mer om att boka tolk »

Tolkar i Gävleborg Språkservice

Tolkar i Gävleborg Språkservice


Vårt tjänsteutbud

Tolkning

- Telefontolkning
      - Förbokad och akut
      - TolkNu (telefontolk utan förbokning)
- Platstolkning
- Videotolkning (TolkLive)
- Meddelandeservice
- Affärs- och konferenstolkning
- Tolkanvändarutbildningar

Översättning

- Facköversättningar
- Bestyrkta översättningar
- Korrekturläsningar
- Språkgranskning
- Textredigering
- Grafiskt arbete av översatt material

Läs mer om våra översättningstjänster här »
 Stöd och matchning Språkservice

Stöd och matchning SpråkserviceVarför välja Språkservice?

Vi är inte en av Nordens största språkförmedling utan anledning. Här är sju anledningar till att välja oss:

  • Vi har cirka 3 500 kvalitetssäkrade tolkar och översättare i över 200 språk

  • Företagets avvikelsetal är bland branschens lägsta – under 0,3 %!

  • TolkNu, vår on demand-tjänst, där du kommer i kontakt med en telefontolk på mindre än 10 sekunder!

  • Flera enkla, snabba och smarta bokningskanaler

  • Vi står till ert förfogande dygnet runt, alla dagar på året

  • Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

  • Vi har kompetent förmedlingspersonal och mer än 25 års erfarenhet inom språkbranschen

 


Digitala lösningar

För att underlätta bokningsförfarandet för våra kunder har vi lagt fokus på att skapa användarvänliga bokningskanaler som är tillgängliga dygnet runt, alla dagar på året. Du kan med några enkla knapptryck boka tolk direkt i din mobila enhet via Språkservice bokningsapp ”Boka tolk hos Språkservice”. Det är även möjligt att boka tolk i vår webbportal Språkservice Online. Portalen kräver inga förkunskaper och tar dig steg för steg genom hela bokningsprocessen.

I både bokningsappen och webbportalen får du en samlad överblick på dina bokningar samt kan enkelt ge feedback efter utförd tolkning. På första sidan hittar du tjänsten TolkNu, som är ett enkelt verktyg att komma i kontakt med en telefontolk direkt!

Självklart kan du även ringa/maila Språkservice för hjälp med att beställa tolk- och översättningstjänster.

Beställ inloggningsuppgifter »Språkservice - Digitala lösningar

Språkservice - Digitala lösningar

 

Sekretess och god tolksed

När du bokar tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt. Vi erbjuder utbildade och auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården. Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, arbetar under strikt tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.

Vi ställer givetvis även höga krav på översättaren. Vi använder oss enbart av kvalitetssäkrade översättare som är specialiserade inom sitt respektive ämnesområde. Översättaren måste ha expertkunskaper inom ämnet för att kunna använda rätt terminologi och för att kunna leverera en förstklassig översättning.


iso9001 iso14001 språkservice

iso9001 iso14001 språkservice

Branschförening

Språkservice är medlem i branschföreningen Språkföretagen som arbetar med etiska frågor inom branschen. Föreningen arbetar även med att sprida information om tolk- och översättningsbranschen och bedriver lobbyarbete för att utveckla den  kontinuerligt och på ett hållbart sätt.  Förhoppningen är att det ska gynna alla intressenter, såsom kunder, leverantörer och tolkar/översättare. Bolagets VD är ledamot i styrelsen.

 

 

Språkföretagen - Språkservice

Språkföretagen - Språkservice


Hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicy

Målet med vår hållbarhetspolicy
Språkservice är en del av samhällsnyttan och vår verksamhet ska vara en drivande del av en positiv samhällsutveckling. Vi ska utifrån våra möjligheter att påverka bidra till att Agenda 2030 uppnås. Definition av vilka mål som vi ska arbeta med (baserat på ett risktänk) och vad vi ska uppnå.

Lagefterlevnad och strategisk utveckling för en hållbar verksamhet 
Språkservice följer svensk lagstiftning i alla delar av verksamheten. Vi arbetar även enligt svenska och internationellt erkända standarder för hållbar verksamhet och utveckling.

Sunda affärer baserad på neutralitet och opartiskhet
Språkservice vill bidra till sund konkurrens och utvecklas i ett gott affärsklimat. Vi motarbetar alla typer av korruption, illegala priskarteller eller andra hemliga överenskommelser som skulle kunna undanröja, hindra eller begränsa den sunda konkurrensen. Vi accepterar inga situationer där osunt beroende riskerar att påverka en neutral och professionell bedömning eller agerande och har rutiner för att undvika och följa upp att inga jävssituationer eller intressekonflikter uppstår i våra processer.

Jämlikhet, hälsa och säkerhet
Vårt bolag ska bidra till ett inkluderande och demokratiskt samhälle där varje individ ses som en tillgång och behandlas jämlikt. Vi anser att alla människor har lika värde och är emot all form av diskriminering, särbehandling och trakasserier.

Strategiskt miljöarbete
Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i hela värdekedjan och strävar mot en hållbar användning av energi, naturresurser och material.

Agenda 2030
Vi ska sträva efter att utifrån bästa förmåga och inom vår påverkanssfär arbeta för att bidra till att Agenda2030 uppnås
 
Språkservice viljeinriktning för hållbarhet »

Kvalitetsarbete

Kvalitetspolicy

Målet med vår kvalitetspolicy
Vår ambition är att ständigt öka den positiva upplevelsen av oss och våra tjänster så att våra kunder, frilansande tolkar och översättare tycker att vi är den bästa språkförmedlingen i Sverige. 

På Språkservice arbetar vi för att hålla en hög tillgänglighet och leveranssäkerhet för att våra kunder ska få de tolk- och översättningstjänster som de behöver när de behöver dem. Våra tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett professionellt sätt. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas på sitt arbete och att de på ett kunnigt och engagerat sätt ska arbeta för att varje kontakt blir en positiv upplevelse för den som tar kontakt med oss.

Varje bokning ska hanteras och genomföras i enlighet med aktuella avtalsvillkor och överenskommelser. Vår matchning görs så att den bäst lämpade tolken/ översättaren som är tillgänglig tillsätts för den aktuella bokningen. Vi är tydliga med villkoren för varje bokning för att säkerställa att varje uppdrag utförs i rätt tid, på rätt plats och med rätt kompetens. Tolken/ översättaren får fullständig information om uppdragets villkor
så att man endast tackar ja till de uppdrag som man har kapacitet och möjlighet att utföra.

Alla har en skyldighet att vara uppmärksam på risker och brister och genast meddela närmsta chef. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade inom vårt strategiska kvalitetsutvecklingsarbete.

Vårt kvalitetsutvecklingsarbete är en integrerade del i vårt dagliga arbete och är en viktig del i vårt bolags strategiska affärsutveckling. Vi sätter långsiktiga kvalitetsmål som bryts ned till operativa verksamhetsmål som mäts och utvärderas fortlöpande och som ger oss möjlighet att snabbt identifiera risker för kvalitetsbrister samt avvikelser och åtgärda dessa direkt. Vid förändringar i verksamheten ska miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna utvärderas.

Vi genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller de krav och de ambitioner vi har för vår verksamhet. Årligen genomförs också en extern revision av en oberoende revisor och vart tredje år revideras hela ledningssystemet vid om-certifiering av vårt ledningssystem enligt ISO9001.

Miljöarbete

Miljöpolicy

Målet med vår miljöpolicy
Vår ambition är att genom ett strukturerat miljöförbättringsarbete säkerställa att vår verksamhet inte mer än nödvändigt har en negativ miljöpåverkan och till 2030 är helt klimatneutral som minst men ännu hellre har en klimatpositiv effekt.

På Språkservice arbetar vi för att upprätthålla en säker arbetsmiljö som tar hänsyn till både individ och miljö. Vi har ett strukturerat miljöarbete för att säkerställa att vi uppfyller relevanta lagkrav och där det så är möjligt förebygger negativa miljöeffekter.

Vi arbetar aktivt för att minska vår resursanvändning och de direkta och indirekta effekter som vår verksamhet har på luft, mark och vatten. Vi ska kontinuerligt öka vår miljökompetens och på ett engagerat sätt påverka kunder, tolkar, översättare, medarbetare och leverantörer att utifrån bästa förmåga arbeta för en minskad miljöpåverkan.

Alla har en skyldighet att vara uppmärksam på risker och brister och genast meddela närmsta chef. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade inom vårt strategiska miljöarbete.

Vårt miljöförbättringsarbete är en integrerade del i vårt dagliga arbete och är en viktig del i vårt bolags strategiska affärsutveckling. Vi sätter långsiktiga miljömål som bryts ned till operativa verksamhetsmål som mäts och utvärderas fortlöpande och som ger oss möjlighet att snabbt identifiera risker för brister samt avvikelser och åtgärda dessa direkt. Vid förändringar i verksamheten ska miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna utvärderas.

Vi genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller de krav och de ambitioner vi har för vår verksamhet. Årligen genomförs också en extern revision av en oberoende revisor och vart tredje år revideras hela ledningssystemet vid omcertifiering av vårt ledningssystem enligt ISO14001.

Har du tips eller synpunkter på hur vi arbetar med miljöfrågor uppmanar vi dig att kontakta oss på info@sprakservice.se

ISO-certifiering

Språkservice kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015

Språkservice var bland de första tolkförmedlingarna i Sverige att certifieras enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och den första att uppgraderas till ISO 9001:2015 enligt www.certifiering.nu
Språkservice har alltid arbetat med kvalitet och kundfokus och har i ISO 9001 hittat ett utmärkt verktyg för detta. Certifieringen innebär att en oberoende och utomstående part intygar och bevakar att vi uppfyller kraven i kvalitetsstandarden och står som garant för att vi har ett effektivt och målinriktat kvalitets- och förbättringsarbete.

Språkservice miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Detta betyder att vi har gått igenom våra processer för förmedling och utveckling av tolk- och översättningstjänster samt analyserat hur vår verksamhet påverkar miljön både direkt och indirekt.
Då processtyrningen av alla våra flöden utformas, bevakas och följs upp från vårt huvudkontor i Malmö har vi valt att i nuläget certifiera huvudkontoret för att på så sätt få ett kvitto genom extern granskning på att vårt strategiska miljöarbete både uppfyller kraven i standarden men framförallt leder till en konkret minskning av vår miljöpåverkan. Certifieringen omfattar Malmökontoret men slår ut på samtliga delar av vår verksamhet oavsett var i landet tjänsten utförs.

Styrelse

Marita Jönsson
Ordförande

Bodil Rosvall Jönsson
Styrelseledamot

Pirkko T. Kyllönen
Partner

Antonijo Trpevski
Partner