Om Språkservice


Hem      Om oss


Språkservice Sverige AB är idag en av Nordens största tolk- och översättningsbyråer

Språkservice är ett familjeägt företag och vi levererar språktjänster till myndigheter och företag dygnet runt. Verksamheten startade 1995, och grundarna är själva professionella tolkar och översättare. Vi har sedan starten aktivt ansträngt oss för att bidra till att modernisera branschen och göra den mer affärsmässig.

Vi är cirka 150 medarbetare och har kontor i både Malmö och i Stockholm. Vi kan stolt konstatera att Språkservice täcker i princip alla språkbehov som svenska och utländska företag, myndigheter och organisationer kan tänkas ha. Med 6 000 tolkar och översättare står vi till våra kunders förfogande 24 timmar om dygnet året runt. Ett antal av dessa tolkar är anställda på vårt callcenter som ligger i anslutning till huvudkontoret i Malmö.

Känsla för kommunikation – och den uppriktiga viljan att hjälpa till att förmedla den – är företagets motto.

Varmt välkommen att kontakta oss vid behov av professionella språktjänster. Vi håller vad vi lovar.

 

om oss

om oss

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicy

Språkservice erbjuder professionella språktjänster med gediget engagemang och med kundens önskemål och branschens bästa i fokus. Vi arbetar för en kontinuerlig kvalitetsutveckling av våra tjänster och vår service och tar hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet i alla våra beslut. Vi är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Språkservice erbjuder professionella språktjänster i ca 200 språk och dialekter till kunder i hela landet, alla dagar på året och dygnet runt. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och avtalskrav samt med hänsyn till våra intressenters förväntningar på oss.


Målet med vår hållbarhetspolicy
Språkservice är en del av samhällsnyttan och vår verksamhet ska vara en drivande del av en positiv samhällsutveckling. Vi ska utifrån våra möjligheter att påverka bidra till att Agenda 2030 uppnås. Definition av vilka mål som vi ska arbeta med (baserat på ett risktänk) och vad vi ska uppnå.

Lagefterlevnad och strategisk utveckling för en hållbar verksamhet 
Språkservice följer svensk lagstiftning i alla delar av verksamheten. Vi arbetar även enligt svenska och internationellt erkända standarder för hållbar verksamhet och utveckling.

Sunda affärer baserad på neutralitet och opartiskhet
Språkservice vill bidra till sund konkurrens och utvecklas i ett gott affärsklimat. Vi motarbetar alla typer av korruption, illegala priskarteller eller andra hemliga överenskommelser som skulle kunna undanröja, hindra eller begränsa den sunda konkurrensen. Vi accepterar inga situationer där osunt beroende riskerar att påverka en neutral och professionell bedömning eller agerande och har rutiner för att undvika och följa upp att inga jävssituationer eller intressekonflikter uppstår i våra processer.

Jämlikhet, hälsa och säkerhet
Vårt bolag ska bidra till ett inkluderande och demokratiskt samhälle där varje individ ses som en tillgång och behandlas jämlikt. Vi anser att alla människor har lika värde och är emot all form av diskriminering, särbehandling och trakasserier.

Strategiskt miljöarbete
Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i hela värdekedjan och strävar mot en hållbar användning av energi, naturresurser och material.

Agenda 2030
Vi ska sträva efter att utifrån bästa förmåga och inom vår påverkanssfär arbeta för att bidra till att Agenda2030 uppnås
 
Språkservice viljeinriktning för hållbarhet »

Kvalitetsarbete

Kvalitetspolicy

Språkservice erbjuder professionella språktjänster med gediget engagemang och med kundens önskemål och branschens bästa i fokus. Vi arbetar för en kontinuerlig kvalitetsutveckling av våra tjänster och vår service och tar hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet i alla våra beslut. Vi är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Språkservice erbjuder professionella språktjänster i ca 200 språk och dialekter till kunder i hela landet, alla dagar på året och dygnet runt. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och avtalskrav samt med hänsyn till våra intressenters förväntningar på oss.


Målet med vår kvalitetspolicy
Vår ambition är att ständigt öka den positiva upplevelsen av oss och våra tjänster så att våra kunder, frilansande tolkar och översättare tycker att vi är den bästa språkförmedlingen i Sverige. 

På Språkservice arbetar vi för att hålla en hög tillgänglighet och leveranssäkerhet för att våra kunder ska få de tolk- och översättningstjänster som de behöver när de behöver dem. Våra tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett professionellt sätt. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas på sitt arbete och att de på ett kunnigt och engagerat sätt ska arbeta för att varje kontakt blir en positiv upplevelse för den som tar kontakt med oss.

Varje bokning ska hanteras och genomföras i enlighet med aktuella avtalsvillkor och överenskommelser. Vår matchning görs så att den bäst lämpade tolken/ översättaren som är tillgänglig tillsätts för den aktuella bokningen. Vi är tydliga med villkoren för varje bokning för att säkerställa att varje uppdrag utförs i rätt tid, på rätt plats och med rätt kompetens. Tolken/ översättaren får fullständig information om uppdragets villkor
så att man endast tackar ja till de uppdrag som man har kapacitet och möjlighet att utföra.

Alla har en skyldighet att vara uppmärksam på risker och brister och genast meddela närmsta chef. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade inom vårt strategiska kvalitetsutvecklingsarbete.

Vårt kvalitetsutvecklingsarbete är en integrerade del i vårt dagliga arbete och är en viktig del i vårt bolags strategiska affärsutveckling. Vi sätter långsiktiga kvalitetsmål som bryts ned till operativa verksamhetsmål som mäts och utvärderas fortlöpande och som ger oss möjlighet att snabbt identifiera risker för kvalitetsbrister samt avvikelser och åtgärda dessa direkt. Vid förändringar i verksamheten ska miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna utvärderas.

Vi genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller de krav och de ambitioner vi har för vår verksamhet. Årligen genomförs också en extern revision av en oberoende revisor och vart tredje år revideras hela ledningssystemet vid om-certifiering av vårt ledningssystem enligt ISO9001.

Miljöarbete

Miljöpolicy

 

Språkservice erbjuder professionella språktjänster med gediget engagemang och med kundens önskemål och branschens bästa i fokus. Vi arbetar för en kontinuerlig kvalitetsutveckling av våra tjänster och vår service och tar hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet i alla våra beslut. Vi är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Språkservice erbjuder professionella språktjänster i ca 200 språk och dialekter till kunder i hela landet, alla dagar på året och dygnet runt. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar och avtalskrav samt med hänsyn till våra intressenters förväntningar på oss.


Målet med vår miljöpolicy
Vår ambition är att genom ett strukturerat miljöförbättringsarbete säkerställa att vår verksamhet inte mer än nödvändigt har en negativ miljöpåverkan och till 2030 är helt klimatneutral som minst men ännu hellre har en klimatpositiv effekt.

På Språkservice arbetar vi för att upprätthålla en säker arbetsmiljö som tar hänsyn till både individ och miljö. Vi har ett strukturerat miljöarbete för att säkerställa att vi uppfyller relevanta lagkrav och där det så är möjligt förebygger negativa miljöeffekter.

Vi arbetar aktivt för att minska vår resursanvändning och de direkta och indirekta effekter som vår verksamhet har på luft, mark och vatten. Vi ska kontinuerligt öka vår miljökompetens och på ett engagerat sätt påverka kunder, tolkar, översättare, medarbetare och leverantörer att utifrån bästa förmåga arbeta för en minskad miljöpåverkan.

Alla har en skyldighet att vara uppmärksam på risker och brister och genast meddela närmsta chef. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade inom vårt strategiska miljöarbete.

Vårt miljöförbättringsarbete är en integrerade del i vårt dagliga arbete och är en viktig del i vårt bolags strategiska affärsutveckling. Vi sätter långsiktiga miljömål som bryts ned till operativa verksamhetsmål som mäts och utvärderas fortlöpande och som ger oss möjlighet att snabbt identifiera risker för brister samt avvikelser och åtgärda dessa direkt. Vid förändringar i verksamheten ska miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna utvärderas.

Vi genomför regelbundna kontroller för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller de krav och de ambitioner vi har för vår verksamhet. Årligen genomförs också en extern revision av en oberoende revisor och vart tredje år revideras hela ledningssystemet vid omcertifiering av vårt ledningssystem enligt ISO14001.

Har du tips eller synpunkter på hur vi arbetar med miljöfrågor uppmanar vi dig att kontakta oss på info@sprakservice.se

Årsredovisning

Bokslutet 2019 för Språkservice är nu klart, du hittar den här. Läs gärna igenom den, då den förutom våra siffror innehåller en del spännande nyheter och reflektioner kring året som varit samt hur vi som bolag ser framtiden i språkbranschen, och hur vi arbetar med den digitala utvecklingen som sker i rask takt. Den innehåller även olika intervjuver där vi får höra mer om branschen ur tolkarnas perspektiv, samt genomgång av våra olika affärsområden med respektive ansvarige. Trevlig läsning!

Årsredovisning 2019

ISO-certifiering

Språkservice kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015

Språkservice var bland de första tolkförmedlingarna i Sverige att certifieras enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och den första att uppgraderas till ISO 9001:2015 enligt www.certifiering.nu
Språkservice har alltid arbetat med kvalitet och kundfokus och har i ISO 9001 hittat ett utmärkt verktyg för detta. Certifieringen innebär att en oberoende och utomstående part intygar och bevakar att vi uppfyller kraven i kvalitetsstandarden och står som garant för att vi har ett effektivt och målinriktat kvalitets- och förbättringsarbete.

Språkservice miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Detta betyder att vi har gått igenom våra processer för förmedling och utveckling av tolk- och översättningstjänster samt analyserat hur vår verksamhet påverkar miljön både direkt och indirekt.
Då processtyrningen av alla våra flöden utformas, bevakas och följs upp från vårt huvudkontor i Malmö har vi valt att i nuläget certifiera huvudkontoret för att på så sätt få ett kvitto genom extern granskning på att vårt strategiska miljöarbete både uppfyller kraven i standarden men framförallt leder till en konkret minskning av vår miljöpåverkan. Certifieringen omfattar Malmökontoret men slår ut på samtliga delar av vår verksamhet oavsett var i landet tjänsten utförs.

Om cookies, GDPR och personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). 
Språkservice värnar om våra samarbetspartners och varje enskild individs integritet. Förordningen gör det tydligare vilka rättigheter du har som kund, och vilka skyldigheter vi har som företag.
Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företagen och sätter fokus på de rättigheter du har som kund, bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter.

Allmänna villkor för tolkförmedlingstjänster »
Allmänna villkor för översättningstjänster »

Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av våra webbplatser som möjligt använder Språkservice cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på våra webbplatser och för att ge oss möjlighet att förbättra våra webbplatser. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik.

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar Språkservice och våra innehållsleverantörer från att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på våra webbplatser inte kommer att fungera fullt ut. Information om hur du kan förhindra lagring av cookies på din dator finns nedan.

Vad är cookies?
En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Cookies används på många webbplatser, för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts. Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen.

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Hitta och ta bort cookies:
Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.

Så här ändrar du cookieinställningar du i Internet Explorer 11:
Klicka på kugghjulet (eller Verktyg i menyn). Välj Internetalternativ. Välj fliken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på OK.
Vill du radera dina cookies klickar på kugghjulet (eller Verktyg i menyn) och väljer Säkerhet och sen Ta bort webbhistorik...

Så här ändrar du cookieinställningar i Chrome:
Klicka på menyikonen i övre högra hörnet. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på knappen Innehållsinställningar… under rubriken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på Klart.
Vill du radera dina cookies klickar på menyikonen och väljer Verktyg och sen Ta bort webbinformation.
För andra versioner och webbläsare kan du söka information på relevant mjukvaruleverantörs hemsida.

Så här ändrar du cookieinställningar i Safari:
För att blockera cookies i iOS 8 eller senare: tryck på Inställningar, Safari, Blockera cookies och välj något av följande: Blockera alltid, Tillåt endast från aktuell webbplats, Tillåt från webbplatser jag besöker eller Tillåt alltid. I iOS 7 eller tidigare väljer du mellan Aldrig, Från tredje part och annonsörer eller Alltid.

Så här ändrar du cookieinställningar i Firefox:
Klicka på ”Verktyg”-menyn och välj Rensa ut känslig data. Markera rutan för Kakor och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade. Klicka på Rensa nu för att rensa ut alla kakor och stänga fönstret.
För att blockera cookies på alla webbplatser: välj panelen Sekretess. Välj Firefox kommer att: Använda anpassade inställningar för historiken. Ta bort markeringen för Tillåt att webbplatser lagrar kakor.

Senast uppdaterad: 20190325

Språkservice tolkapp

I Språkservice tolkapp kan tolken kommunicera direkt med oss på ett smidigt sätt. I appen kan tolken bland annat få uppdragsförfrågningar som hen enkelt kan besvara, se arbetsschema och redovisa direkt i appen.

Några av funktionerna i appen:
• Besvara uppdragsförfrågningar med ett klick
• Få svar omgående från Språkservice när tolken har blivit tilldelad ett uppdrag
• Se arbetsschema - ”Dagens uppdrag”, ”Att göra”, ”Avbokade uppdrag”, "Utförda uppdrag" och ”Redovisade uppdrag
• Sortera uppdragslistor utifrån datum eller intervall
• Se detaljerad information om uppdrag
• Möjlighet att korrigera och uppdatera kontaktuppgifter
• Redovisa uppdrag direkt i appen
• Tjänsten TolkaNu

 

Styrelse

Marita Jönsson
Ordförande

Pirkko T. Kyllönen
Partner

Antonijo Trpevski
Partner