Om Språkservice


Hem      Om oss


Språkservice Sverige AB är idag Nordens största tolk- och översättningsföretag

 

Språkservice är ett familjeägt företag och vi levererar språktjänster till myndigheter och företag dygnet runt. Verksamheten startade 1995, och grundarna är själva professionella tolkar och översättare. Vi har sedan starten aktivt ansträngt oss för att bidra till att modernisera branschen och göra den mer affärsmässig.

Vi är cirka 150 medarbetare och har kontor i både Malmö och i Stockholm. Vi kan stolt konstatera att Språkservice täcker i princip alla språkbehov som svenska och utländska företag, myndigheter och organisationer kan tänkas ha. Med 6 000 tolkar och översättare står vi till våra kunders förfogande 24 timmar om dygnet året runt. Ett antal av dessa tolkar är anställda på vårt callcenter som ligger i anslutning till huvudkontoret i Malmö.

Känsla för kommunikation – och den uppriktiga viljan att hjälpa till att förmedla den – är företagets motto.

Varmt välkommen att kontakta oss vid behov av professionella språktjänster. Vi håller vad vi lovar.

 

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetspolicy

Denna hållbarhetspolicy utgör grunden för Språkservice hållbarhetsarbete.

Språkservice Sverige AB ska tillhandahålla hållbara, professionella och prisvärda tolk- och översättningstjänster primärt till den offentliga men också den privata sektorn. Vi vill överbrygga språkbarriärer och bidra till perfekt förståelse mellan människor så att vi får en jämlikare värld med ökad förståelse för varandra.

Språkservice uppdrag är att
 ständigt förbättra tolk- och översättningstjänsterna så att vi alltid kan erbjuda professionella tjänster med hög kvalitet och service, alltid till en rimlig kostnad för våra kunder och med goda villkor för våra anställda medarbetare samt för våra frilansande tolkar och översättare. Vi vill i största möjligast mån och i alla led ta hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling. Detta så att vi kan tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Syftet med vår hållbarhetspolicy är att våra medarbetare, leverantörer och andra som representerar eller är berörda av vår verksamhet är fullt införstådda i vad Språkservice står för och vad vår strävan i beslut och handlingar är.

Regelefterlevnad
Språkservice Sverige AB följer svensk lagstiftning i alla delar av verksamheten. Detta är ett minimikrav från vår sida. Vi arbetar även enligt både svenska och internationellt kända hållbarhetsstandarder för att säkerställa att vi på ett konkret och verkansfullt sätt bidrar till en hållbar utveckling i branschen och i världen.

Verksamhet med hög integritet och moral där alla människors lika värde respekteras
Språkservice Sverige AB ska bidra till ett inkluderande samhälle där varje individ ses som en tillgång och behandlas jämlikt vilket är en förutsättning för en demokratisk och hållbar samhällsutveckling.
Språkservice anställda är en nyckeltillgång och vår förmåga att trygga personalens välbefinnande och stödja deras handlande är avgörande för vår framgång. Vi värnar om att anställda ska ha en sund fysisk och psykologisk arbetsmiljö för att bidra till att skapa tillfredsställelse på arbetet. Alla anställda har rätt till en trygg och säker arbetsplats, där ingen utsätts för onödiga risker.
Språkservice arbetar med socialt ansvarstagande bland annat genom att aktivt bidra till att förbättra villkoren för såväl tolkar som översättare så att branschen lockar till sig kompetens och får den att stanna i yrket tolk/ översättare.

Hållbar utveckling och ansvarsfull verksamhet
Språkservice Sverige AB strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Vi har organisationsstrukturer, ledningssystem och rutiner för att säkerställa att vi följer relevanta lagar, förordningar och normer. Vårt miljöarbete sker på alla tillämpliga delar i våra affärsprocesser och beslut och syftar till att kontinuerligt förebygga och minska vår negativa miljöpåverkan så att vi bidrar till en hållbar utveckling. Vi eftersträvar därför effektiv och hållbar användning av energi, naturresurser och material i alla delar av vår verksamhet och arbetar med informations-och utbildningsinsatser mot våra intressenter. Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 och arbetar även med att utifrån vår förmåga bidra till att Agenda 2030 uppfylls.

Sunda affärer och aktivt bidrag till positiv utveckling av marknaden
Språkservice Sverige AB vill bidra till en sund konkurrens och utvecklas i ett gott affärsklimat. Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Språkservice förbjuder därför alla typer av illegala priskarteller och andra hemliga överenskommelser gällande grundläggande villkor, priser, avgifter, kostnader och villkor mellan konkurrenter som skulle kunna undanröja, hindra, begränsa eller störa den sunda konkurrensen. Vi ska motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning samt bidra till sund konkurrens och en gott affärsklimat. Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling.

Språkservice värnar om en öppen dialog med de som påverkas av vår verksamhet
Språkservice Sverige AB vill vara en lyssnande och lärande organisation. Vi vill verka för långvariga och goda relationer som bygger på ömsesidig respekt och vänlighet. Vi accepterar inga situationer där osunt beroende riskerar att påverka en neutral och professionell bedömning eller agerande och har rutiner för anställda och leverantörer för att skydda oss och agera på denna typ av situation. Vi vill också arbeta för en kontinuerlig kvalitetsutveckling av vår verksamhet så att vi ses som ett relevant och trovärdigt företag inom vår bransch. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO9001:2015 och arbetar för en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet.

Språkservice hållbarhetspolicy som pdf » 
Språkservice viljeinriktning för hållbarhet »

Kvalitetsarbete

Kvalitetspolicy

Denna kvalitetspolicy utgör grunden för Språkservice kvalitetsarbete. Här definieras våra krav och ambitioner samt vem som är ansvarig inom organisationen samt hur vi omsätter denna kvalitetspolicy i mål och handling.

Språkservice tillhandahåller språktjänster avseende tolkning och översättning i alla förekommande språk, framförallt till kunder inom offentlig sektor och deras samarbetspartners. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de i lagen ställda krav och utvecklar vårt kvalitetsarbete i dialog med våra kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter så att vi som minst uppfyller men ännu hellre överträffar de krav som ställs på oss.

Vi är certifierade enligt ISO9001:2015 och har därmed ett strukturerat sätt för att i alla delar av vår verksamhet arbeta med kvalitetsfrågor. I detta arbete ingår även att kontinuerligt utveckla vårt kvalitetsarbete och kvalitetsåtagande så att vi på så sätt bidrar med ökad kundnöjdhet och kundnytta. Detta är mycket viktigt för oss eftersom vår verksamhet är en del av samhällsnyttan.

Språkservice ska hålla en hög tillgänglighet och leveranssäkerhet så att våra kunder får det språkstöd de behöver när de behöver det. Vår personal ska vara engagerad och kunnig och bygga goda relationer i alla kontakter. Språkservice står för hög service och hög kvalitet i levererad tjänst. Varje enskild bokning hanteras och genomförs i enlighet med aktuella avtalsvillkor och överenskommelser och ska matchas med bäst lämpad tolk/ översättare i varje bokning.

Språkservice ska arbeta för att upprätthålla och utveckla goda villkor i branschen för att knyta till sig, utveckla och behålla kompetensen. Vår matchning av uppdrag ska premiera tolkar/ översättare med högsta kompetens och kundnöjdhet. Vi ska också vara tydliga med villkoren för varje enskilt uppdrag till våra tolkar/ översättare för att säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med kundens förväntningar, i rätt tid, på rätt plats och med rätt kompetens. Vår personal ska vara stolta representanter för Språkservice och vi arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling och HR-insatser för att skapa en hållbar arbetsplats.

Språkservice ska utveckla system och andra stöd för att det ska vara lätt att göra rätt samt hålla en öppen dialog med alla parter för en kontinuerlig kvalitetsutveckling av vår organisation och våra tjänster. Vi sätter mål för kvalitetsutvecklingen i vår organisation, mäter och utvärderar, samt vidtar fortlöpande åtgärder för att uppnå önskade resultat. Dessa mål är bl.a. inom leveranssäkerhet, tillgänglighet, upplevd kvalitet och service samt inom miljö, hälsa och trivsel.
På våra kontor finns det handlingsplaner för att öka kundnyttan och arbeta för ökad kvalitet.
Vår policy fastställs vid ledningens genomgång av kvalitetsledningssystemet och revideras vid behov. Vår policy kommuniceras till våra medarbetare i samband med nyanställning och revidering.
Vår VD är ytterst ansvarig för Språkservice kvalitetsarbete.

Miljöarbete

Miljöpolicy

Denna miljöpolicy utgör grunden för Språkservice miljöarbete. Här definieras vår miljöpåverkan, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Språkservice ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda effektiva och kvalitetssäkrade språklösningar med största möjliga miljöhänsyn. Vi är certifierade enligt ISO14001:2015 under 2017 och har därmed lagt upp ett strukturerat arbetssätt för att hantera miljöfrågor i alla delar av vår verksamhet. I detta arbeta ingår även att ständigt utveckla och därmed kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan och på så sätt öka vår hållbarhet.

Språkservice bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete i dialog och samarbete med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Vi strävar efter att uppfylla och ännu hellre överträffa de krav som ställs. Som lägst ska vi följa tillämpliga lagkrav avseende miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer. Vi arbetar enligt både svenska och internationellt kända hållbarhetsstandarder och mål för att säkerställa att vi på ett konkret och verkansfullt sätt bidrar till en hållbar utveckling i branschen och världen. Vi vidtar fortlöpande åtgärder för att minska naturresursanvändningen och miljöpåverkan från utsläpp till luft, mark och vatten som vår verksamhet direkt eller indirekt orsakar. Vi ska öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder, partners och leverantörer i samma riktning. Vi förbinder oss även till att inspirera och verka för att medarbetare görs medvetna om innebörden av ett systematiskt miljöarbete och att vi avsätter tillräckliga och verkansfulla resurser för arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda.

Språkservice tillhandahåller professionella språktolk- och översättningstjänster till kunder i hela landet. Genom att samordna våra kunders beställningar av kontakttolkningar kan vi minska tolkarnas resor till och från samt mellan uppdragen. Ett minskat resande innebär inte bara rena kostnadsbesparingar för kunden men också en minskad påverkan på miljön genom mindre koldioxidutsläpp. Vi kan också erbjuda kunder moderna, tekniskt stabila och säkra lösningar för distanstolkningstjänster. Även detta leder till minskade koldioxidutsläpp genom färre och kortare resor för tolkarna som kan arbeta från hemmet eller från något av våra centralt belägna kontor i Malmö eller Stockholm.

För att minska pappersförbrukningen erbjuder vi kunderna elektronisk leverans av översättningar. I de fall kunden önskar leverans via brev har vi som standard att skriva ut dubbelsidigt och i svartvitt. Ett annat sätt för att minska vår papperskonsumtion är att erbjuda våra kunder e-faktura. Idag (2016) är ca 80 % av våra fakturor e-fakturor och vi har som mål att inom tre år inte skicka någon pappersfaktura alls.
På våra kontor finns handlingsplaner för att minska vår förbrukning av resurser som t.ex. energi, papper, vatten mm. naturligtvis källsorterar vi i den utsträckning som våra hyresvärdar tillåter och tar hand om vårt avfall på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för Språkservice miljöarbete är bolagets VD.

Vår miljöpolicy kommuniceras till samtliga anställda inom företaget och varje chef ska se till att så sker inom den egna organisationen. Det är även chefernas ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna.

Varje medarbetare ska följa de regler och rutiner som berör våra miljömål och har även ett egenansvar att aktivt rapportera avvikelser och förbättringsförslag. Varje avdelning följer upp och arbetar för att aktivt minimera sin miljöpåverkan. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget och vi ska verka för att miljöhänsyn ska vara en faktor i alla relevanta beslut.


Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med kontinuerliga insatser för att nå ständiga förbättringar och ökad hållbarhet. Varje år görs enkäter, omvärldsanalys och kravavstämning för att säkerställa att vår miljöpolicy, mål och handlingsplaner är relevanta och i relation till våra miljöaspekter. Miljöpolicyn ses också årligen över och anpassas vid behov.

Vi genomför också regelbundna kontroller för att bevaka utfallet för våra miljömål. Denna bevakning görs i olika intervaller och på olika nivåer och rapporteras till miljörådet som leds av kvalitets- och hållbarhetschef. Om målen inte uppnås upprättas en åtgärdsplan och den operativa ledningsgruppen engageras i arbetet. Vid två tillfällen per år rapporteras resultat och åtgärder till den strategiska ledningen.

Även extern kontroll av vårt miljöledningssystem görs av en oberoende revisor en gång om året. Vart tredje år revideras hela miljöledningssystemet vid omcertifieringen.

Har du tips eller synpunkter på hur vi arbetar med miljöfrågor uppmanar vi dig att kontakta oss på info@sprakservice.se

ISO-certifiering

Språkservice kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015

Språkservice var bland de första tolkförmedlingarna i Sverige att certifieras enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2000 och den första att uppgraderas till ISO 9001:2015 enligt www.certifiering.nu
Språkservice har alltid arbetat med kvalitet och kundfokus och har i ISO 9001 hittat ett utmärkt verktyg för detta. Certifieringen innebär att en oberoende och utomstående part intygar och bevakar att vi uppfyller kraven i kvalitetsstandarden och står som garant för att vi har ett effektivt och målinriktat kvalitets- och förbättringsarbete.

Språkservice miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Detta betyder att vi har gått igenom våra processer för förmedling och utveckling av tolk- och översättningstjänster samt analyserat hur vår verksamhet påverkar miljön både direkt och indirekt.
Då processtyrningen av alla våra flöden utformas, bevakas och följs upp från vårt huvudkontor i Malmö har vi valt att i nuläget certifiera huvudkontoret för att på så sätt få ett kvitto genom extern granskning på att vårt strategiska miljöarbete både uppfyller kraven i standarden men framförallt leder till en konkret minskning av vår miljöpåverkan. Certifieringen omfattar Malmökontoret men slår ut på samtliga delar av vår verksamhet oavsett var i landet tjänsten utförs.

Om cookies, GDPR och personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). 
Språkservice värnar om våra samarbetspartners och varje enskild individs integritet. Förordningen gör det tydligare vilka rättigheter du har som kund, och vilka skyldigheter vi har som företag.
Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företagen och sätter fokus på de rättigheter du har som kund, bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter.

Allmänna villkor för tolkförmedlingstjänster »
Allmänna villkor för översättningstjänster »

Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av våra webbplatser som möjligt använder Språkservice cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på våra webbplatser och för att ge oss möjlighet att förbättra våra webbplatser. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistik.

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar Språkservice och våra innehållsleverantörer från att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på våra webbplatser inte kommer att fungera fullt ut. Information om hur du kan förhindra lagring av cookies på din dator finns nedan.

Vad är cookies?
En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Cookies används på många webbplatser, för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts. Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen.

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Hitta och ta bort cookies:
Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar.

Så här ändrar du cookieinställningar du i Internet Explorer 11:
Klicka på kugghjulet (eller Verktyg i menyn). Välj Internetalternativ. Välj fliken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på OK.
Vill du radera dina cookies klickar på kugghjulet (eller Verktyg i menyn) och väljer Säkerhet och sen Ta bort webbhistorik...

Så här ändrar du cookieinställningar i Chrome:
Klicka på menyikonen i övre högra hörnet. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på knappen Innehållsinställningar… under rubriken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på Klart.
Vill du radera dina cookies klickar på menyikonen och väljer Verktyg och sen Ta bort webbinformation.
För andra versioner och webbläsare kan du söka information på relevant mjukvaruleverantörs hemsida.

Så här ändrar du cookieinställningar i Safari:
För att blockera cookies i iOS 8 eller senare: tryck på Inställningar, Safari, Blockera cookies och välj något av följande: Blockera alltid, Tillåt endast från aktuell webbplats, Tillåt från webbplatser jag besöker eller Tillåt alltid. I iOS 7 eller tidigare väljer du mellan Aldrig, Från tredje part och annonsörer eller Alltid.

Så här ändrar du cookieinställningar i Firefox:
Klicka på ”Verktyg”-menyn och välj Rensa ut känslig data. Markera rutan för Kakor och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade. Klicka på Rensa nu för att rensa ut alla kakor och stänga fönstret.
För att blockera cookies på alla webbplatser: välj panelen Sekretess. Välj Firefox kommer att: Använda anpassade inställningar för historiken. Ta bort markeringen för Tillåt att webbplatser lagrar kakor.

Senast uppdaterad: 20180919

Språkservice tolkapp

I Språkservice tolkapp kan tolken kommunicera direkt med oss på ett smidigt sätt. I appen kan tolken bland annat få uppdragsförfrågningar som hen enkelt kan besvara, se arbetsschema och redovisa direkt i appen.

Några av funktionerna i appen:
• Besvara uppdragsförfrågningar med ett klick
• Få svar omgående från Språkservice när tolken har blivit tilldelad ett uppdrag
• Se arbetsschema - ”Dagens uppdrag”, ”Att göra”, ”Avbokade uppdrag”, "Utförda uppdrag" och ”Redovisade uppdrag
• Sortera uppdragslistor utifrån datum eller intervall
• Se detaljerad information om uppdrag
• Möjlighet att korrigera och uppdatera kontaktuppgifter
• Redovisa uppdrag direkt i appen
• Tjänsten TolkaNu

 

 

 

 

Välkommen till oss!